Klik Hier
 
Blije is in doarp mei hast 900 ynwenners, it is in noflik
terpdoarp oan de Waadkust
yn de gemeente Noardeast Fryslân.

It is in doarp mei in eigen histoarje, de tiid hat hjir yn alle gefallen net stil stien.

It mienskipsgefoel is tige grut.

Blije is in doarp mei in protte jonge minsken en
in grut mienskipsgefoel.
It doarp hat in bloeiend ferienings- en kultuer libben.

De ynwenners fan it doarp wurde Blijers of Blijsters neamd.
De bynamme of skelnamme fan de Blijsters is
Blijer Bellefleuren.


© DB-bestuur - bijgewerkt op: 25-Jan-2023


Gastenboek

  

Vertalen