Eerst volgende
Agendapunt
Blije is in doarp mei hast 900 ynwenners, it is in noflik terpdoarp oan de Waadkust
yn de gemeente Noardeast Fryslân.

It is in doarp mei in eigen histoarje, de tiid hat hjir yn alle gefallen net stil stien.

It mienskipsgefoel is tige grut.

Blije is in doarp mei in protte jonge minsken en in grut mienskipsgefoel.
It doarp hat in bloeiend ferienings- en kultuer libben.

De ynwenners fan it doarp wurde Blijers of Blijsters neamd.
De bynamme of skelnamme fan de Blijsters is Blijer Bellefleuren.
© DB-bestuur - bijgewerkt op: 31-Jul-2022


Gastenboek

fb

Ned.